Tävlingsbestämmelser

Generella tävlingsbestämmelser

Årets tävlingar på Katrineholms GK framgår i tävlingsprogrammet, som finns anslaget på klubbens anslagstavla samt på klubbens hemsida. Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att ändra i tävlingsprogrammet.

Tävlingar på Jättorp administreras med stöd av Golfens IT-system (GIT) som spelarna enklast når via Min Golf. Tävlingsregler, tävlingsinformation, anmälningslistor, startlistor och resultatlistor för varje tävling publiceras på GIT.

Allmänna regler

Tävlingar arrangeras och spelas enligt SGF:s Spel- och tävlingshandbok, Regler för golfspel, lokala regler och tävlingsregler.

Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna återbud uteblir från start i tävling rapporteras till sin hemmaklubb. Spelare som inte fullföljer en tävling diskvalificeras. Beroende på orsaken kan Tävlingsledningen dessutom anmäla spelaren till hemmaklubben för eventuell ytterligare påföljd.

Om inte annat framgår av tävlingsreglerna får spelare inte använda sig av caddie. Hundar får inte medföras av hänsyn till övriga spelare. Golfbil eller annat transportmedel får endast användas av spelare med golfbilsintyg från hemmaklubben eller, undantagsvis, relevant läkarintyg.

En spelare får inte konsumera droger eller alkoholhaltiga drycker med mer än 2,25 volymprocent alkohol under en tävlingsrond. En spelare får heller inte vara berusad eller på annat sätt påverkad av droger under en tävlingsrond. Tävlingsledningen har rätt att diskvalificera en spelare enligt Regel 33-7 om spelaren bryter mot dessa bestämmelser.

Lokala regler

Lokala regler finns anslagna på klubbens anslagstavla samt på hemsidan.

Rätt att delta

En tävling på Katrineholms GK är normalt öppen, vilket innebär att spelare som betalat beslutade tävlingsavgifter samt innehar EGA Exakt Tävlingshandicap har rätt att delta. EGA Exakt Tävlingshandicap tilldelas alla som spelat och registrerat minst 4 handicapgrundande ronder under innevarande och föregående kalenderår.

Handicap

Spelare är skyldig att ha registrerat rätt handicap före start.

Tävlingsledare

Tävlingsledare framgår av tävlingsprogram och tävlingsinformation. Dessa äger rätt att delta i tävlingen.

Anmälan

Anmälningstid framgår av tävlingsreglerna. Anmälan sker i GIT via Min Golf.

Anmälningsavgift

Anmälningsavgift framgår av tävlingsreglerna. Vardagsmedlem och medlem i annan klubb betalar dessutom tilläggsavgift. Avgift ska betalas i Shopen senast 15 min före starttiden om inte annat framgår av tävlingsreglerna.

Klasser

Klassindelning framgår av tävlingsreglerna. När klassindelningen är handicapberoende fastställs klasstillhörigheten då startlistan fastställs, baserat på då gällande EGA Exakt Tävlingshandicap.

Deltagarantal

Högsta antal deltagare framgår av tävlingsreglerna. I de flesta tävlingar ges spelare med tidigare anmälningstidpunkt företräde framför spelare med senare anmälningstidpunkt. Undantag är bl a KM där spelare med lägre handicap har företräde. Spelare på reservlista och efteranmälda spelare får delta enligt villkoren i tävlingsreglerna.

Startlista och Resultatlista

Startlista och Resultatlista publiceras på GIT och är tillgänglig via Min Golf.

Spelhandicap

Spelhandicap framgår av scorekortet och beräknas med utgångspunkt från spelarens EGA Exakt Tävlingshandicap på tävlingsdagen.

Tee 

Tee framgår av tävlingsreglerna.

Närmast hål och längsta drive

Bollen ska ligga på green för att räknas som giltig i närmast-hål-tävling.

Bollen ska ligga på fairway för att räknas som giltig i längsta-drive-tävling och rakast-drive-tävling.

Paus efter 9 hål

Det är tillåtet att göra ett högst 5 minuter långt uppehåll för förfriskningar efter 9 håls spel om detta inte medför att hinder uppstår eller spelet fördröjs. Undantag från detta framgår av tävlingsreglerna. Gruppen ansvarar för att inte tappa kontakten med gruppen framför.

Lika resultat

Vid lika resultat i handicaptävling rangordnas spelarna i första hand efter spelhandicapmetoden, i andra hand efter den matematiska metoden och i sista hand genom lottning. Detta görs automatiskt i GIT.

Vid scratchtävling enligt slagspelsregler koras segraren genom särspel - sudden death - på spelad banas sista hål tills avgörande har skett, om inget annat anges i tävlingsbestämmelserna.

Tvister och regeltolkning

Tvister avgörs av Tävlingsledningen. Finns det ingen domare utsedd är det Tävlingsledningen som tolkar golfregler, lokala regler och tävlingsregler. Tävlingsledningens beslut är slutgiltigt.

Prisutdelning

Vid prisutdelning direkt efter avslutad tävling gäller normalt att pristagare måste vara närvarande personligen, alternativt ha anmält till Tävlingsledningen vem pristagaren har utsett till sitt ombud.

Om frånvarande pristagare inte meddelat ombud till Tävlingsledningen senast då scorekortet lämnas in går priset till nästa pristagare.

Eventuell frånvaro påverkar endast prisutdelningen, inte tävlingsresultatet eller eventuell kvalificering till kommande tävlingar.

Om tävlingens prisutdelning sker vid senare tidpunkt enligt tävlingsreglerna gäller att klubben ansvarar för att vederbörande får sitt pris. Priset skall dock avhämtas på klubbens kansli senast vid tidpunkten för klubbens vårmöte.

Akut sjukdom

Vid akut sjukdom, ring 112 och Shopen, tel 0150-39270, tryck ”1” i växeln. Shopen guidar ambulans till platsen.

Tävlingsledningen kan godta ett spelavbrott på 10-15 min pga lindrigare akut sjukdom om det omedelbart rapporterats in till Tävlingsledningen och Tävlingsledningen finner skälet godtagbart.

Information om var det finns sjukvårdsutrustning och hjärtstartare finns på scorekortet. Klubbens personal har HLR-utbildning.

Spelavbrott

Följande signaler används av Tävlingsledningen för att beordra spelavbrott (Regel 6-8b):

  • Avbryt spelet omedelbart: En lång signal med siren.
  • Avbryt spelet: Tre signaler med siren, upprepade gånger. Hålet får spelas klart.
  • Återuppta spelet: Två korta signaler med siren, upprepade gånger.

Bollen får markeras och lyftas när Tävlingsledningen beordrat spelavbrott. Även om bollen inte lyfts bör läget markeras, t ex med en ring av peggar. Lyft eller rubbad boll ska återplaceras när spelet återupptas.

Återsamlingsplatser vid spelavbrott på grund av åska är anslagna på klubbens anslagstavla. Återsamlingsplats vid spelavbrott som inte beror på åska är klubbhuset.