Tävlingsbestämmelser

Årets tävlingar på Katrineholms GK framgår i tävlingsprogrammet, som finns anslaget på klubbens anslagstavla samt på klubbens hemsida. Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att ändra i tävlingsprogrammet. Tävlingsledare framgår av tävlingsprogrammet.

Tävlingar på Jättorp administreras med stöd av Golfens IT-system (GIT) som spelarna enklast når via Min Golf. Tävlingsbestämmelser, tävlingsinformation, anmälningslistor, startlistor och resultatlistor för varje tävling publiceras på GIT.

Allmänna regler

Tävlingar arrangeras och spelas enligt SGF:s Spel- och tävlingshandbok, Regler för golfspel, lokala regler och tävlingsbestämmelser.

Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna återbud uteblir från start i tävling rapporteras till sin hemmaklubb. Spelare som inte fullföljer en tävling diskvalificeras. Beroende på orsaken kan Tävlingsledningen dessutom anmäla spelaren till hemmaklubben för eventuell ytterligare påföljd.

En spelare får inte konsumera droger eller alkoholhaltiga drycker med mer än 2,25 volymprocent alkohol under en tävlingsrond. En spelare får heller inte vara berusad eller på annat sätt påverkad av droger under en tävlingsrond. Tävlingsledningen har rätt att diskvalificera en spelare enligt Regel 33-7 om spelaren bryter mot dessa bestämmelser.

Rätt att delta

En tävling på Katrineholms GK är normalt öppen, alltså har spelare som betalat beslutade tävlingsavgifter samt innehar EGA Exakt handicap rätt att delta. EGA exakt handicap tilldelas alla som spelat och loggat minst 4 HCP-grundande ronder under innevarande plus föregående år, detta gäller även för HCP grupp 1 sedan 2016. Inga undantag på EGA exakt handicap medges. Kontakta kansliet för mer information gällande EGA exakt handicap och dess tillämpning. 

Tävlingsledare

Anges på anmälningslistan. Dessa äger rätt att delta i tävlingen.

Anmälan

Anmälningstid framgår av tävlingsbestämmelserna. Anmälan sker i GIT via Min Golf.

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften framgår av tävlingsbestämmelserna och ska betalas i Shopen senast 15 min före starttiden om inte annat framgår av tävlingsbestämmelserna.

Deltagarantalet

I varje tävling fastställs deltagarantalet av tävlingsledningen. För företräde avgör i de flesta tävlingar anmälningstidpunkten. Undantag är bl a KM där spelare med lägre hcp ger företräde.

Klasser

Klassindelning bestäms av tävlingsledningen.

Handicap

Varje spelare är skyldig att ha registrerat rätt hcp före start.

Spelhandicap

Spelhandicap framgår av scorekortet och beräknas med utgångspunkt från spelarens EGA exakt handicap enligt GIT på tävlingsdagen.

Tee

Tee framgår av tävlingsbestämmelserna.

Lokala regler

Lokala regler finns anslagna på klubbens anslagstavla samt på hemsidan. Om inte annat framgår av tävlingsbestämmelserna får spelare inte använda sig av caddie. Hundar får inte medföras av hänsyn till övriga spelare.

Golfbil eller annat transportmedel får endast användas av spelare med golfbilsintyg från hemmaklubben eller relevant läkarintyg.

Startlista och Resultatlista

Startlistan och Restultatlistan publiceras på GIT och är tillgänglig via Min Golf.

Lika resultat

Vid lika resultat i handicaptävling går man först efter Spelhandicapmetoden, vid lika även där följer den Matematiska metoden och till sist vid undantagsfall gäller Lottning.

Lika resultat

Vid scratchtävling enligt slagspelsregler koras segraren genom särspel - sudden death - på spelad banas sista hål tills avgörande har skett, om inget annat anges i tävlingsbestämmelserna.

Närmast hål och längsta drive

Bollen ska ligga på green för att räknas som giltig i närmast-hål-tävling.

Bollen ska ligga på fairway för att räknas som giltig i längsta-drive-tävling eller rakast-drivetävling.

Tvister

Avgörs av tävlingsledningen.

Regeltolkning

Finns det ingen domare utsedd är det Tävlingsledningen som tolkar golfregler, lokala regler och tävlingsregler. Tävlingsledningens beslut är slutgiltigt.

Prisutdelning

Vid prisutdelning direkt efter avslutad tävling gäller normalt att pristagare måste vara närvarande personligen, alternativt ha anmält till Tävlingsledningen vem pristagaren har utsett till sitt ombud. Om frånvarande pristagare inte meddelat ombud till Tävlingsledningen går priset till nästa pristagare. Eventuell frånvaro påverkar endast prisutdelningen, inte tävlingsresultatet. Gäller det kvalificering till nästa steg i tävlingen, så går vederbörande vidare, men går miste om priset.

Om tävlingens prisutdelning sker vid senare tidpunkt enligt tävlingsbestämmelserna gäller att klubben ansvarar för att vederbörande får sitt pris. Priset skall dock avhämtas på klubbens kansli senast vid tidpunkten för klubbens vårmöte.

Akut sjukdom

Vid akut sjukdom, ring 112 och Shopen, tel 0150-39270, tryck ”1” i växeln. Shopen guidar ambulans till platsen.

Tävlingsledningen kan godta ett spelavbrott på 10-15 min pga lindrigare akut sjukdom om det omedelbart rapporterats in till Tävlingsledningen och Tävlingsledningen finner skälet godtagbart.

Information om var det finns sjukvårdsutrustning och hjärtstartare finns på scorekortet. Klubbens personal har HLR-utbildning.

Paus efter 9 hål

Det är tillåtet att göra ett högst 5 minuter långt uppehåll för förfriskningar efter 9 håls spel om detta inte medför att hinder uppstår eller spelet fördröjs. Undantag från detta framgår av tävlingsbestämmelserna. Bollen ansvarar för att hålla sin plats i spelfätlet.

Spelavbrott

Följande signaler används av Tävlingsledningen för att beordra spelavbrott (Regel 6-8b):

• Avbryt spelet omedelbart: En lång signal med siren.

Avbryt spelet: Tre signaler med siren, upprepade gånger. Hålet får spelas klart.

• Återuppta spelet: Två korta signaler med siren, upprepade gånger.

Bollen får markeras och lyftas när Tävlingsledningen beordrat spelavbrott. Även om bollen inte lyfts bör läget markeras, t ex med en ring av peggar. Lyft eller rubbad boll ska återplaceras när spelet återupptas.

Återsamlingsplatser vid spelavbrott på grund av åska är anslagna på klubbens anslagstavla

Återsamlingsplats vid spelavbrott som inte beror på åska är klubbhuset.