Lokala Tävlingsvillkor

Lokala tävlingsvillkor

Tävlingar som Katrineholms GK arrangerar är förtecknade i tävlingsprogrammet, som finns publicerat på klubbens hemsida. Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att ändra i tävlingsprogrammet.

Tävlingarna administreras med stöd av Golfens IT-system (GIT) som spelarna enklast når via Min Golf. Tävlingsvillkor, tävlingsinformation, anmälningslistor, startlistor och resultatlistor för varje tävling publiceras i GIT.

Allmänt

Tävlingar på Katrineholms GK arrangeras och spelas enligt Regler för golfspel, Spel- och tävlingshandbokens kapitel 1 - 3, lokala regler, dessa lokala tävlingsvillkor samt tävlingens tävlingsvillkor. Dessa regler och villkor gäller också i tillämpliga delar för tävlingsliknande spel och uppvisningar där Katrineholms GK är ansvarig golforganisation.

Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna återbud uteblir från start i tävling rapporteras till sin hemmaklubb. Spelare som inte fullföljer en tävling diskvalificeras. Beroende på orsaken kan Tävlingsledningen dessutom anmäla spelaren till hemmaklubben för eventuell ytterligare påföljd.

Om inte annat framgår av tävlingens tävlingsvillkor får spelare inte använda sig av caddie under en tävlingsrond.

Hundar får inte medföras under en tävlingsrond av hänsyn till övriga spelare.

En spelare får inte konsumera droger eller alkoholhaltiga drycker med mer än 2,25 volymprocent alkohol under en tävlingsrond. En spelare får heller inte vara berusad eller på annat sätt påverkad av droger eller prestationshöjande substanser under en tävlingsrond.

Tävlingsledningen har rätt att diskvalificera en spelare som bryter mot dessa lokala tävlingsvillkor.

Lokala regler

Lokala regler och tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens anslagstavla samt på hemsidan.

Tävlingsledningen kan välja att markera out of bounds och/eller gränser för onormala banförhållanden, spelförbudszoner, pliktområden, bunkrar och greener med linjer. Linjens kant mot anslutande område på banan utgör gränsen för det som markerats.

Rätt att delta

En tävling på Katrineholms GK är öppen, vilket innebär att spelare oavsett spelarkategori som betalat beslutade tävlingsavgifter samt innehar EGA Exakt Tävlingshandicap har rätt att delta. 

Tävlingsledare har rätt att delta i tävlingar där Katrineholms GK är ansvarig golforganisation.

Undantag från ovanstående anges i tävlingens tävlingsvillkor.

Tävlingsledare

Tävlingsledare och mobilnummer till dessa framgår av tävlingsinformation.

Anmälan

Anmälningstid framgår av tävlingens tävlingsvillkor. Anmälan sker i GIT via Min Golf.

Anmälningsavgift

Anmälningsavgift framgår av tävlingens tävlingsvillkor. Spelare som saknar erforderlig spelrätt i Katrineholms GK vid tävlingstillfället betalar dessutom tilläggsavgift. Avgifter ska betalas i Shopen senast 15 minuter före starttiden om inte annat framgår av tävlingens tävlingsvillkor.

Klasser

Klassindelning framgår av tävlingens tävlingsvillkor. När klassindelningen är handicapberoende fastställs klasstillhörigheten då startlistan fastställs, baserat på då gällande EGA Exakt Tävlingshandicap.

För att skapa en klass krävs minst fem anmälda deltagare, varav minst fyra kommer till start.

Tee 

Om inget annat framgår av tävlingens tävlingsvillkor väljer spelaren tee i samband med anmälan.

Deltagarantal

Högsta antal deltagare framgår av tävlingens tävlingsvillkor.

I de flesta tävlingar ges spelare med tidigare anmälningstidpunkt företräde framför spelare med senare anmälningstidpunkt. Undantag är exempelvis KM där spelare med lägre handicap har företräde.

Spelare på reservlista och efteranmälda spelare får delta enligt villkor i tävlingens tävlingsvillkor.

Spelhandicap

Spelhandicap framgår av scorekortet och beräknas i GIT med utgångspunkt från vald tee och spelarens EGA Exakt Tävlingshandicap.

Spelare ansvarar för att korrekt EGA Exakt Tävlingshandicap är registrerat i GIT före start.

Startlista och resultatlista

Startlista och resultatlista publiceras i GIT och är tillgängliga via Min Golf.

Närmast hål och längsta drive

Bollen ska ligga på green för att räknas som giltig i närmast-hål-tävling.

Bollen ska ligga på den finklippta delen av spelfältet för att räknas som giltig i längsta-drive-tävling och rakast-drive-tävling.

Särskiljning (Regel 3.3a)

Vid lika resultat i handicaptävling enligt slagspelsregler rangordnas spelarna i första hand efter spelhandicapmetoden, i andra hand efter den matematiska metoden och i sista hand genom lottning. Detta görs automatiskt i GIT.

Vid scratchtävling enligt slagspelsregler koras segraren genom särspel - sudden death - på spelad banas sista hål tills avgörande har skett, om inget annat anges i tävlingens tävlingsvillkor.

Särskiljning vid spel enligt matchspelsregler sker enligt tävlingens tävlingsvillkor.

Scorecortsinlämning (Regel 3.3b)

Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat angivet scoringområde med båda fötterna.

Tvister och regeltolkning

Tvister avgörs av Tävlingsledningen.

Är ingen domare utsedd är det Tävlingsledningen som tolkar golfregler, lokala regler och tävlingsvillkor. Tävlingsledningens beslut är slutgiltigt.

Tävlingens avslutning och prisutdelning

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet är tävlingen avslutad.

Vid prisutdelning direkt efter avslutad tävling ska pristagare vara närvarande personligen alternativt ha anmält till Tävlingsledningen vem pristagaren har utsett till sitt ombud, om inte annat framgår av tävlingens tävlingsvillkor.

Om frånvarande pristagare inte meddelat ombud till Tävlingsledningen senast då scorekortet lämnas in går priset till nästa person eller grupp på resultatlistan. Eventuell frånvaro påverkar endast prisutdelningen, inte tävlingsresultatet eller eventuell kvalificering till kommande tävlingar.

Om tävlingens prisutdelning sker vid senare tidpunkt enligt tävlingens tävlingsvillkor finns priser som då inte kunnat utdelas tillgängliga på klubbens kansli efter prisutdelningen. Priset skall dock avhämtas senast vid tidpunkten för klubbens vårmöte.