Klubbhusinformation för klubbens medlemmar

Hej alla medlemmar! Tiden går när man har roligt som det brukar heta. Så även i vårt fall med klubbhusprocessen där vi nu kommit till ett antal avgörande beslut i styrelserummet, som banar väg för ett mer fokuserat och inriktat arbete framåt.

 

Bakgrund till de beslut som nu fattats

Vi har under ganska lång tid arbetat med en större projektbild som innefattar boende och lite övriga fastighetslösningar, där en stor hörnsten var externt investeringskapital för att möjliggöra projektet. Detta innebar att det initiala arbetet med en medlemsreferensgrupp för enbart ett klubbhus tyvärr klingade av.

Den roliga slutsatsen i detta arbete är att en kommersiell satsning på boende bär sig och landar tämligen väl hos flera rutinerade investerare och branschkunniga. Detta ska vi ta med oss i framtiden i klubbens fortsatta utvecklingsarbete där vi kan känna en trygghet i att en sådan satsning är inte bara ekonomiskt gångbar, utan riktigt fördelaktig.

Den andra slutsatsen som vi kommit till är att klubbhusbyggnaden är en ganska stor och kostsam del av detta projekt och totalt sätt inte lika lätt att tjäna pengar på som ett antal gästrum. Den är kritisk som ”klubb-hub” och energicentrum för hela vår anläggning, men i slutänden så blev denna byggnad en ”för stor kostnad” av projektet. Detta innebar att klubben inte får majoritetsägarskap i den ägarstruktur som skapas och vi känner i det läget att vi inte kan garantera en hundraprocentig medlemsupplevelse för våra medlemmar. Det blir helt enkelt för många riskfaktorer för själva golfklubben.

Denna situation innebär således att styrelsen har valt att fokusera uteslutande på klubbhuset i ett första steg, samt att vi försöker lösa detta i klubbens regi. Vi tror att det är bäst för klubben, det blir klubbens och våra medlemmars hus som vi förfogar över, styr över och självklart i slutänden, fritt nyttjar för klubbens ändamål och syften.

 

De beslut som styrelsen nu fattat

Med ovan bakgrund som ingångsvärden så har styrelsen de senaste dagarna fattat ett par kritiska beslut.

  1. Styrelsen har beslutat att den kommer föreslå en nybyggnation av klubbhuset som enda förslag till klubbens medlemmar. Flera arbetsmöten har genomförts där för- och nackdelar har analyserats, likväl som alla interna styrkor och svagheter, samt externa hot och möjligheter. Arbetet har resulterat i ett väldigt tydligt, klart och enhälligt ställningstagande att en nybyggnation är den enda framkomliga vägen för klubben som säkrar en stabil framtid.
  2. Vi har också analyserat ett antal olika möjliga placeringar av huskroppen för att säkerställa att alla stenar vänds på, alla möjligheter undersöks och alla risker analyseras. Detta arbete har resulterat i beslutet att ett nytt klubbhus skall ligga ungefär där befintligt klubbhus ligger. Detta innebär att befintlig byggnad rivs i styrelsens förslag och nytt klubbhus uppförs under lågsäsong.
  3. Till sist så har beslut fattats att en grupp om fem personer skall nu driva arbetat raskt framåt till ett slutligt förslag som styrelsen skall godkänna. Gruppen består av ordförande Mats Gillstam och Klubbchef Marcus Lutteman, som tillsammans skall utse tre personer till. Det är denna grupp som framåt, tillsammans med styrelsen, kommer sköta kommunikationen och dialogen med Er medlemmar.

 

Vad händer nu?

Arbetsgruppen kommer formas och har till uppdrag att snarast lösa två huvudsaker:

  1. Arbeta med befintliga förslag samt ta fram minst två nya förslag som skall ligga som grund för en slutlig rekommendation till styrelsen för beslut. Detta förslag innefattar minimum fasadritningar och slutligt läge (placering, vridning etc) av fastigheten. Vi har ett ytbehov av ca 500kvm i entréplan vilket gör att huskroppen kommer uppta mer markyta än befintligt klubbhus och således blir placeringen inte exakt densamma.
  2. Gruppen skall också arbeta fram en slutlig avstyckning av mark tillsammans med Ericsberg. Här har vi kommit väldigt långt redan nu och detta steg innebär att klubben själv kommer äga sitt eget klubbhus på sin egen mark, om denna process fortsätter i positiv riktning som nu och går hela vägen i lås.

 

Övriga viktiga informationspunkter

 

  • Ekonomi: Vi har en ganska tydlig budgetram och har studerat flera olika referenscase i golfsverige där vi vet hur processen har gått till och hur mycket byggnationen kostat. Vi har självklart en tydlig bild av hur vi planerar att finansiera klubbhuset men kommer att tydliggöra detta när slutlig ritning är på plats, exakta kalkyler finns och entreprenadform är vald.
  • Den process som vi nu arbetar med är att vi kommer intensifiera arbetet under hösten och även dialogen med Er medlemmar. Vi kommer löpande skicka ut mer och mer exakt information och vi siktar på att på befintlig eller extrainkallad stämma rösta om styrelsen slutliga förslag innan säsongen 2021 startar. Den absolut tidigast möjliga byggstarten är hösten 2021.
  • Givet Covid-19 så är det lite osäkert kring vilken form vi kan ha på vår kommunikation med alla er medlemmar och vi får helt enkelt se löpande om vi kan ses i större grupp eller om vi får ha mindre fikaträffar på klubben eller hålla oss exklusivt till digital kommunikation för nu.
  • De som ni kan vända er till kring klubbhuset på klubben är för nu klubbens ordförande (Mats Gillstam) och klubbchef (Marcus Lutteman). Från måndag 28e september så finns en ny emailadress klubbhus@katrineholmsgolf.se som är den bästa och enklaste kanalen in till oss två i alla klubbhusfrågor. Vi ser till att alla frågor som kommer in i denna kanal besvaras över email eller tas upp på allmänna träffar eller kommunikationstillfällen.

 

Vi vet att det har tagit lång tid innan vi kommit hit i processen men hoppas detta informationssläpp känns som ett positivt avstamp i rätt riktning framåt. Glöm inte att på måndag så finns vi att nå på klubbhus@katrineholmsgolf.se för input, frågor och funderingar.

 

Uppåt, framåt….tillsammans!

//Styrelsen

 

ps. Bilden som nyttjats på startsidan är bara en av flera som vi nu jobbar med. Mer kommer komma.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Vinnare 2023 års avgifter 2023-01-17
God Jul & Gott Nytt År 2022-12-21
Kallelse Höstmöte 2022 2022-11-07
Höststängning 2022-10-24
Klubbresa till Portugal 2022-10-24