Kallelse till vårmöte - uppdaterad 20/3

Härmed kallas medlemmarna till Vårmöte i Katrineholms Golfklubb

 

Möteshandlingar: Laddas ned här (kräver medlemsinloggning)

Möteslänk för digitalt möte: Microsoft Teams Länk

 

----------------------------------

KALLELSE

Härmed kallas medlemmarna till Vårmöte i Katrineholms Golfklubb

Tid:               Måndag den 27e mars 2023 kl. 19.00

Plats:             Hotel Statt, sal Strykjärnet + Microsoft Teams

===============================================================

Förslag till föredragningslista för Vårmötet


   1                 Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd för mötet.
   2                 Fråga om mötet behörigen utlysts.
   3                 Fastställande av föredragningslista.
   4                 Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
   5                 Val av två justeringspersoner, som jämte ordf. skall justera protokollet.

   6a               Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
   6b               Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

   7                 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

   8                 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott resp. underskott i enlighet med balansräkningen.

   9                 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

  10                Behandling av styrelsens förslag och/eller i rätt tid inkomna motioner.

                       a. Styrelsen föreslår nya stadgar (se nedan)
                       b. Behandling av inkommen motion

  11               Val av

                      a. 1 klubbens ordförande för en tid av 1 år.
                      b. 3st övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år
                      c. minst 1 revisor och minst 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
                      d. 3-4 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordf.
                      e. representant till Jättorp Golf AB:s bolagsstämma.

12                  Övriga frågor

13                  Mötets avslutande.

 

Välkomna / Styrelsen

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga 1 vecka före årsmötet på kansliet och på vår websida. Digital möteslänk kommuniceras ovan i samband med publiceringen av dessa mötesdokument.

 

Styrelsens förslag

 

Vårmötet 27-03-2023

Styrelsen föreslår mötet att anta nya stadgar för Katrineholms Golfklubb. Föreslagna stadgar är bifogade detta förslag nedan.

 

Kommentarer

Stadgarna är framarbetade av en specifik stadgegrupp och beslutade som förslag till vårmötet av styrelsen under februari. Stadgarna är baserade på SGFs nya stadgemallar för golfklubbar med driftsbolag som presenterades i oktober 2022. De nya mallarna är relativt annorlunda gentemot klubbens nuvarande stadgar och därför kan vi inte punkta upp alla specifika ändringar. De nya stadgarna presenteras som ett helt nytt stadgepaket, med nedan förtydliganden.

 

  • Röda segment i stadgarna är krav från SGF och kan inte ändras av en golfklubb, utan måste accepteras i sin helhet. Övriga segment kan anpassas för varje enskild golfklubb.
  • De föreslagna stadgarna är genomgångna och diskuterade med jurist på SGF innan styrelsen beslutade att anta dem som förslag till årsmötet.
  • För att samla upp synpunkter och eventuella frågor kring stadgarna innan årsmötet så kan medlem skicka email till info@katrineholmsgolf.se, så gör vi en sammanställning inför mötet för att spara mötestid. Tack!

 

//Styrelsen, Katrineholms Golfklubb

 

 

 

Kommentarer