Kallelse till vårmöte

Härmed kallas medlemmarna till Vårmöte i Katrineholms Golfklubb

 

-- Handlingar till mötet finns här --

 

----------------------------------

KALLELSE


Tid:                Måndag den 28e mars 2022 kl. 19.00

Plats:             Hotel Statt sal Strykjärnet + digitalt


===============================================================

Förslag till föredragningslista för Vårmötet


   1                 Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd för mötet.
   2                 Fråga om mötet behörigen utlysts.
   3                 Fastställande av föredragningslista.
   4                 Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
   5                 Val av två justeringspersoner, som jämte ordf. skall justera protokollet.

   6a               Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
   6b               Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste
                      räkenskapsåret.

   7                 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk-

                      samhets-/räkenskapsåret.

   8                 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott

                      resp. underskott i enlighet med balansräkningen.

   9                 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

  10                Behandling av styrelsens förslag eller i rätt tid inkomna motioner.

  11                Val av

   • a     klubbens ordförande för en tid av 1 år.
   • b     4 st övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
   • c     minst 1 revisor och minst 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
   • d     3-4 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordf.
   • e     representant till Jättorp Golf AB:s bolagsstämma.

 

12                  Övriga frågor

13                  Mötets avslutande.

 

Välkomna / Styrelsen

 

Kaffe serveras från 18:40.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga 1 vecka före årsmötet på kansliet och på vår websida. Digitala länkar kommuniceras i samband med publiceringen av dessa mötesdokument.

Kallelse för utskrift finns nedan.

Kommentarer

Fler artiklar