Projektinformation och tidsplaner - allmän

Förenklad projektbeskrivning och tidsplan

Mark

 • Inköp från Ericsberg och avstyckning och anpassad mark, där idag befintliga byggnader är rivna (klubbhus, damernas omklädningsrum samt tävlingskansli). Inköp av denna mark är en förutsättning för att kunna låna pengar.

Byggnad

 • Funktioner som ingår: Shop, reception, restaurang och kök, umgängesytor, uteservering, omklädnad herr och dam, självserviceyta utanför öppettider, mötesytor, kansli, personalrum, förråd.

Tidsplan ur medlemsperspektivet

 • 2022-07-xx - Styrelsebeslut om start 2022 är möjlig efter inkomna offerter mm
 • 2022-09-26 - Planerad rivningsstart
 • 2022-10-31 - Sista dag att meddela sin medlemsstatus för 2023 för alla med aktivt spelrättsbevis
 • 2022-12 - Faktura för 2023 skickas ut inkl första årets klubbhusavgift   
 • 2023-sommaren - Den nya byggnaden invigs

 

 

Projektinformation - detaljerad

Arbetsmetodik och projektstruktur

Klubbhusprojektet drivs idag som ett separat affärsområde bredvid klubbdriften och rapporteras in till styrelsen på en stående agendapunkt på varje styrelsemöte. Gruppen som driver detta är i huvudsak fem personer idag:

- Mats Gillstam - styrelsens representant

- Marcus Lutteman - kravställning, ekonomi, kvalitétssäkring

- Jan Carlsson - Byggledare

- Roland Edsö - Projektstöd & uppföljning

- Joakim Bäckelius - Kvalitétsansvarig, administration

Utöver dessa personer så adjungerar och/eller köper vi in kompetens löpande beroende på frågeställning som tex storköksfrågor, restaurangekonomi, referenslösningar i andra klubbar, projektstruktur, administration mm. Vi har i månadsskiftet maj-juni skickat in bygglovet till kommunen och håller under juni månad på att slutföra förfrågningsunderlag till byggare och övriga entreprenörer. Totalt sett har merparten av projekteringen skett med ideella krafter och med partnerstöd men vi har också köpt in en del stöd som på konstruktion och brand, utöver huvudkostnaden hittills som har varit arkitekttimmar.

Projektcentrala frågor och tidsplaner

Status - grönt eller rött?

 • Tomtavstyckningen är klar hos Lantmäteriet och vi skall endast upprätta och signera köpeavtal med Ericsberg när det är klart med projektstart
 • Rivningsanmälan är inskickad men ska kompletteras. Notera att vi inte behöver ett rivningslov utan endast en anmälan vilket inte är en legal process. 
  • Rivningsförfarandet är idag inte helt klart men vi arbetar för att befintliga hus ska förflyttas och tas om hand om av annan aktör. Det återstår att se om detta är görbart praktiskt.
 • Sommarens stora beslut kommer komma i juli när vi fått svar på offertförfrågningar och då ser vart vi landar i dagens lite skakiga världs- och prisbild.
 • Vi är två-tre veckor efter vår initiala plan nu i mitten juni men räknar inte med att det påverkar så länge vi får svar på våra förfrågningar innan semestrarna.

Riskanalys

 • Osäker kostnadskalkyl på material
  • Hanteras löpande mot budget
 • Försenad byggstart, eventuell materialbrist
  • Flexibel tidsplan
 • Ökade räntekostnader
  • Hanteras mot driftsbudget
 • Minskad marginal i klubbverksamheten
  • Hanteras mot driftsbudget
 • Alltför kraftig arbetsbelastning på nyckelpersoner, resursbrist hos leverantörer
  • Försenad byggstart och eventuellt förlängd byggtid (ökade kostnader)