Lokala regler och ordningsföreskrifter

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Lokala Regler

Vattenhinder (Regel 26)

  1. Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder.

 

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

  1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
  2. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
  3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.

 

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

  1. Stenar i bunkrar.

 

Oflyttbart hindrande föremål (Regel 24-2b)

 

Skydd av unga träd identifierade med stödpinnar

Om ett sådant träd påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i regel 24-2b (Oflyttbart hindrande föremål). Om bollen ligger i ett vattenhinder, måste spelaren lyfta och droppa bollen i enlighet med Regel 24-2b(i), med undantag för att närmaste punkt för lättnad måste vara i vattenhindret och bollen måste droppas i vattenhindret. Spelaren får också fortsätta enligt Regel 26. Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.

 

Avståndsmarkeringar

  1. Grön-vita plattor (nybörjare),
  2. vita plattor som visar avståndet 200 meter till mitten av green,
  3. gula plattor som visar avståndet 150 meter till mitten av green,
  4. röda plattor som visar avståndet 100 meter till mitten av green
  5. svart-gula pinnar som visar avståndet 150 meter till mitten av green

är oflyttbara hindrande föremål.

 

Övning (Regel 7)

Slagspel

Före en rond eller ett särspel någon av dagarna för en slagspelstävling får en tävlare tillåtas öva på eller i direkt anslutning till puttinggreen utanför restaurangen.

 

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

Lokala ordningsföreskrifter

1. Banpersonal

Personal som arbetar på banan har företräde, men rimlig hänsyn till spelet på banan kommer att tas av personalen.

 

2. Bunkerkrattor

Krattor skall ligga i bunkern och på ett sådant sätt att de minst påverkar spelet.

 

3. Bagvagnar

Bagvagnar får inte dras över tee, green eller mellan green och greenbunker.

 

4. Företrädesrätt

Boll som blir mer än ett hål efter framförvarande boll skall släppa igenom efterföljande boll oavsett kombination.

 

5. Område förbjudet att beträda

a) Efter spelet avslutats på hål 13 får inte området mellan 13:e green och 14:e spelfältet användas för tillträde till hål 14 teeområde. Väg bakom 13:e green skall användas upp till 14:e tee

b) Mark som är markerad med out of bounds på hål 17

c) Förbjuden gångväg till och från hål 19 och 27 över 10:e och 11:e spelfältet

d) Frostbelagda greener

 

6. Förvissa dig om framförvarande parti

a) Förbjudet att slå ut på 1:ans gula tee om spel sker på 9:ans greenområde och klartecken inte getts från spelare på 9:an

b) Vid köbildning på 1:ans tee skall spelare på 9:ans greenområde ge klartecken

c) Förbjudet att slå ut på 12:an när klockringning hörts och till dess att partiet från hål 14 har passerat

d) Förbjudet att spela in mot 17:e green förrän klockringning hörts eller spelaren har förvissat sig om att framförvarande spelare är utom räckhåll

 

7. Att bryta in på hål

Det är förbjudet att bryta in på 10:e hålet om spelare finns på 9:e hålet på gällande 18-hålsslinga.

 

8. Fördröjande av spelet

Spelet får inte fördröjas genom paus efter nio spelade hål.

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd