Lokala regler och ordningsföreskrifter

Lokala Regler

Följande tillägg till och förtydliganden av Regler för golfspel gäller för spel på Katrineholms Golfklubb.

Allmänt

Golf spelas enligt gällande Regler för golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt dessa Lokala regler.

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan och på klubbens hemsida. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i lokala villkor eller i tävlingsvillkor för aktuell tävling.

1. Out of Bounds

Out of Bounds markeras av vita pinnar eller av vit linje.

Elstängsel med vita pinnar är inte Out of Bounds-markeringar.

2. Onormala banförhållanden (Regel 16)

2.1 Markering

När onormala banförhållanden är särskilt markerade gäller följande:

 • Vit linje markerar ett onormalt banförhållande. Område innanför vit linje som ansluter till onormalt banförhållande har samma status som det anslutande onormala förhållandet.
 • Blå pinnar markerar mark under arbete.

Stödpinnar för skydd av unga träd och avståndsmarkeringar är oflyttbara tillverkade föremål.

2.2 Skarvar i skuren grästorv

Om en spelares boll ligger i eller vidrör en skuren grästorvs skarv eller om en skarv ger störande inverkan på området för spelarens avsedda sving får spelaren ta lättnad på spelfältet enligt Regel 16.1b. Störande inverkan föreligger inte om skarven bara ger störande inverkan på spelarens stans.

Alla skarvar inom området med skuren grästorv behandlas som samma skarv när lättnad tas. Detta innebär att om en spelare har störande inverkan från någon skarv efter att ha droppat bollen måste spelaren droppa om bollen även när bollen stannat inom en klubblängd från referenspunkten.

3. Green (Regel 13)

Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

 • spelaren,
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

 

4. Spelförbudszoner (Regel 2.4)

Blå-vita pinnar alternativt pinnar med grön topp markerar spelförbudszoner. Spelförbudszonens gräns kan vara markerad med vit linje. Område innanför vit linje som ansluter till eller till någon del markerats som spelförbudszon ingår i spelförbudszonen.

Djurbon, inklusive myrstackar, är spelförbudszoner. Lättnad utan plikt måste tas enligt Regel 16.1.

4. Golfbil och annat motoriserat transportmedel (Regel 4.3 a)

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel utan tillstånd från Tävlingsledningen.

Undantag:

 • Spelare med erforderligt körkort/förarbevis och med tillstånd från sin hemmaklubb får använda golfbil eller annat motoriserat transportmedel som godkänts av Tävlingsledningen.
 • Spelare som ska spela, eller har spelat, under plikten slag och distans har alltid tillstånd att använda motoriserat transportmedel.

Plikt för brott mot detta villkor: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket detta villkor inte uppfylls. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

5. Avbrott i spelet (Regel 5.7)

Följande signaler används av Tävlingsledningen för att beordra spelavbrott:

 • Avbryt spelet omedelbart: En lång signal med siren.
 • Avbryt spelet: Tre signaler med siren, upprepade gånger. Hålet får spelas klart.
 • Återuppta spelet: Två korta signaler med siren, upprepade gånger.

Bollen får markeras och lyftas när Tävlingsledningen beordrat spelavbrott. Även om bollen inte lyfts bör läget markeras, t ex med en ring av peggar. Lyft eller rubbad boll ska återplaceras när spelet återupptas.

Återsamlingsplatser vid spelavbrott på grund av åska är anslagna på klubbens anslagstavla. Återsamlingsplats vid spelavbrott som inte beror på åska är klubbhuset.

Anmärkning 1: När spelet är avbrutet på grund av en farlig situation är alla övningsområden stängda.

Anmärkning 2: Tävlingsledningen kan godta ett spelavbrott på 10 – 15 minuter på grund av lindrigare akut sjukdom om det omedelbart rapporterats in till Tävlingsledningen och Tävlingsledningen finner skälet godtagbart.

Plikt för brott mot lokal regel

Om inget annat framgår av lokal regel är plikten för brott mot regeln allmän plikt.

 

 

Lokala ordningsföreskrifter

1. Banpersonal

Personal som arbetar på banan har företräde, men personalen kommer att ta rimlig hänsyn till spelet på banan.

2. Bunkerkrattor

Krattor ska ligga i bunkern och på ett sätt som påverkar spelet så lite som möjligt.

3. Bagvagnar och andra transportmedel

Bagvagnar och andra transportmedel får inte dras eller köras över tee, över green eller mellan green och greenbunker.

4. Företrädesrätt på banan

Det är förbjudet att starta en rond på andra hål än bokningen eller startlistan anger.

Grupp som blir mer än ett hål efter framförvarande grupp ska släppa igenom efterföljande grupp oavsett antalet spelare i denna grupp.

Då bollränna används på aktuell 18-hålsbana får en ny 9-hålsrond inte startas från banans hål 10 om spel pågår på banans hål 9 eller om en grupp som spelar en 18-hålsrond nyligen avslutat spel på banans hål 9.

5. Paus efter 9 håls spel

Det är tillåtet att göra en kort paus för förfriskningar efter 9 håls spel om detta inte medför att hinder uppstår eller spelet fördröjs. Undantag från detta framgår av tävlingsvillkoren.

En grupp som tar paus efter 9 håls spel ansvarar för att inte tappa kontakten med gruppen framför. Det innebär att en grupp som gör uppehåll för förfriskningar efter 9 håls spel ska vara färdig att slå ut på banans hål 10 senast när framförvarande grupp är på hål 10:s green.

 

6. Områden förbjudna att beträda

 1. När spelet avslutats på hål 13 får inte spelfältet mellan hål 13:s green och hål 14:s teeområde beträdas. Vägen genom skogen bakom hål 13:s green ska användas till hål 14:s tee.
 2. Mark som är markerad som out of bounds på hål 17 får inte beträdas.
 3. Det är förbjudet att färdas till och från hål 19 och 27 över hål 10 och 11.
 4. Frostbelagda greener får inte beträdas.

7. Säkerheten för framförvarande parti

 1. Det är förbjudet att slå ut på tee 4 och 5 på hål 1 innan spelare som befinner sig på hål 9:s greenområde givit klartecken. Spelare på hål 9:s greenområde ska snarast möjligt ge sådant klartecken.
 2. Det är förbjudet att slå ut på hål 12 från det att klockringning hörts till dess att gruppen från hål 14 har passerat.
 3. Det är förbjudet att spela in mot hål 17:s green innan klockringning hörts eller spelaren på annat sätt har förvissat sig om att framförvarande spelare är utom räckhåll.

Plikt för brott mot lokal ordningsföreskrift

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Akut sjukdom

Vid akut sjukdom, ring 112 och Shopen, tel. 0150-39270, tryck ”1” i växeln. Shopen guidar ambulans till platsen.

Information om var det finns sjukvårdsutrustning och hjärtstartare finns på scorekortet. Klubbens personal har HLR-utbildning.