logo

Uppdaterad Kallelse Vårmöte

Nedan finns uppdaterad dagordning för mötet, samt länk till alla möteshandlingar

KALLELSE

Härmed kallas medlemmarna till Vårmöte i Katrineholms Golfklubb

Tid:               Måndag den 27e mars 2023 kl. 19.00

Plats:             Hotel Statt, sal Strykjärnet + Microsoft Teams

===============================================================

Förslag till föredragningslista för Vårmötet


   1                 Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd för mötet.
   2                 Fråga om mötet behörigen utlysts.
   3                 Fastställande av föredragningslista.
   4                 Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
   5                 Val av två justeringspersoner, som jämte ordf. skall justera protokollet.

   6a               Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
   6b               Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

   7                 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

   8                 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott resp. underskott i enlighet med balansräkningen.

   9                 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

  10                Behandling av styrelsens förslag och/eller i rätt tid inkomna motioner.

                       a. Styrelsen föreslår nya stadgar (se nedan)
                       b. Behandling av inkommen motion

  11               Val av

                      a. 1 klubbens ordförande för en tid av 1 år.
                      b. 3st övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år 
                      c. minst 1 revisor och minst 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
                      d. 3-4 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordf.
                      e. representant till Jättorp Golf AB:s bolagsstämma.

12                  Övriga frågor

13                  Mötets avslutande.

 

Välkomna / Styrelsen

 

Klicka på länken nedan för att komma till uppdaterad kallelse med digital länk till mötet samt möteshandlingar:

  • Förvaltningsberättelse och bokslut för 2022
  • Slutligt/uppdaterat stadgeförslag från styrelsen till årsmötet
  • Förklarande kommentarer på ovan stadgar
  • Motion och styrelsens svar
  • Valberedningens förslag
  • Kallelse i PDF format för utskrift
Läs mer